معاونت آموزشي وپژوهشی

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۲۰:۱۹:۰۷

کمیته ترفیع


اعضای کمیته ترفیع

  1. دکتر هاجر مریخ پور، معاون آموزشی و پژوهشی و رئیس کمیته
  2. دکتر حبیب شهبازی
  3. دکتر علیرضا نوروزی شرف
  4. دکتر وحید صالحی
  5. دکتر یونس حنیفه پور
  6. دکتر زهره مریانجی

برچسب ها: - کمیته ترفیع