معاونت آموزشي وپژوهشی

پنحشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۵۹:۲۰

کمیته ترفیع


اعضای کمیته ترفیع

  1. دکتر سید احمد رضا موسوی زارع ،معاون آموزشی و پژوهشی و رئیس کمیته
  2. دکتر ابوذر رمضانی نماینده رئیس دانشگاه و دبیر کمیته
  3. دکتر سید محمد حسینی نماینده رئیس دانشگاه در حوزه معاونت پژوهشی

آیین نامه ها

  1. آئین نامه اعطای پایه تشویقی
  2. صورتجلسه الحاقی پایه تشویقی
  3. آیین نامه ترفیع

فرم ها

  1. فرم تقاضای پایه تشویقی پژوهشی اعضاء هیأت علمی
  2. فرم تقاضای ترفیع سالانه اعضاء هیأت علمی

برچسب ها: - کمیته ترفیع