معاونت آموزشي وپژوهشی

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۵۸:۴۷

کمیته ترفیع


اعضای کمیته ترفیع

 1. دکتر هاجر مریخ پور، معاون آموزشی و پژوهشی و رئیس کمیته
 2. دکتر حبیب شهبازی
 3. دکتر علیرضا نوروزی شرف
 4. دکتر وحید صالحی
 5. دکتر یونس حنیفه پور
 6. دکتر زهره مریانجی

آیین نامه ها

 1. آئین نامه اعطای پایه تشویقی
 2. صورتجلسه الحاقی پایه تشویقی
 3. آیین نامه ترفیع

فرم ها

 1. فرم تقاضای پایه تشویقی پژوهشی اعضاء هیأت علمی
 2. فرم تقاضای ترفیع سالانه اعضاء هیأت علمی

برچسب ها: - کمیته ترفیع