معاونت آموزشي وپژوهشی

پنحشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۳۶:۵۹

معرفی معاونت آموزشی دانشگاه


 دکتر سید احمدرضا موسوی زارع


تحصیلات : دکترای شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرتبه علمی : استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 

ایمیل : moosavizare@yahoo.com و moosavi-zare@sjau.ac.ir

تلفن : 33117805 81 98 + داخلی : 109

دورنگار : 33117801-081

آدرس : شهرستان اسدآباد – بلوار شهید مظاهر رضاییان- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، کد پستی : 61841 - 65418