معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

سه شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۰:۲۷

دفتر استعدادهای درخشان


دکتر مهدی عبدالملکی

سرپرست دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

پست الکترونیکی: abdolmaleki11@yahoo.com, m.abdolmaleki@sjau.ac.ir

----------------------------------------------------------------

آئین نامه ها :